پیام رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان به مناسبت شروع سال تحصیلی1402-1401