همسر معمار و طراح ایرانی، دو واحد آپارتمان مسکونی به دانشگاه شهید باهنر کرمان اهدا کرد