نقش استادان به عنوان مبیّن و روشنگر یک رسالت شرعی است