نشست صمیمی هیأت رئیسه دانشگاه با کارمندان در دانشگاه شهید باهنر کرمان