ششمین زیارت واره هنر عاشورا دانشگاه شهید باهنر کرمان