رونمایی و معرفی کتاب مکتب شهید سلیمانی الگوی تربیتی مدیران جهادی و تمدن ساز