روز ملّی مبارزه با استکبار روز 13 آبان، گرامی باد.