بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از پروژه‌های نمیه تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان