بازدید از مجتمع آموزش عالی بافت دانشگاه شهید باهنر کرمان