انتخاب دکتر حسین اکبری فرد به عنوان رئیس شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمان