آغاز عملیات عمرانی احداث خوابگاه‌های متأهلین دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان