استفاده از ماسک در همۀ واحدهای دانشگاه الزامیست و ارائه خدمات منوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک است.