کارمندان روابط عمومی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
علیرضا عسکری کارشناس روابط عمومی 3070
سیدسعیدحسینی نژاد سمعی بصری 3070
اکبر خالقی کارشناس روابط عمومی 3070
علیرضا محی ابادی نژاد کارشناس روابط عمومی 3070