تماس با روابط عمومی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف حوزه ها/دانشکده ها تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 روابط عمومی دانشگاه 31323070 33257444 pub-relation@uk.ac.ir
2 تلفنخانه 33257141-50 ،31322000 ،33257206-25
3 دبیرخانه مرکزی 33257165 ، 31323065-69
4 آموزش کل 33257155 ،31322300-3 ،31322305-14، 31322290-4 33257155
5 دفتر ریاست دانشگاه 33257161
6 معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع 33257162
7 معاونت پژوهشی و فناوری 33257164-8
8 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 33257163
9 معاونت دانشجویی 33257338-40
10 معاونت فرهنگی و اجتماعی 33257341
11 دبیرخانه هیأت امنا 33257167
12 مدیریت امور مالی 33257570
13 حراست 33257439 33257275
14 14 دانشکده ادبیات 33257253-33257267-33257346
15 15 دانشکده تربیت بدنی 33257623
16 16 دانشکده دامپزشکی 33257447
17 17 دانشکده ریاضی و کامپیوتر 33257280
18 18 دانشکده علوم پایه 33257351
19 19 دانشکده کشاورزی 33257441
20 20 دانشکده دانشکده مدیریت و اقتصاد 33257437
21 21 دانشکده هنر 33257531
22 22 دانشکده فیزیک 33257434
23 23 دانشکده حقوق و الهیات 33257630