بازنشستگان 

اسامی بازنشستگان سال 1394 (فایل WORD)

اسامی بازنشستگان سال 1393 (فایل WORD)

اسامی باز نشستگان سال1395 ( فایل WORD )

اسامی باز نشستگان سال1396 (فایل word) 

اسامی بازنشستگان سال1397 (فایل word)

 

بازنشستگان سال 98
آقای بخشی گودیزی 98/9/1
آقای علی شعبانی پور خبیصی 98/9/1
آقای ناصر سلطانی 98/9/1
خانم اعظم غفاری سیرچی 98/9/1
آقای علی اکبر زاده گوکی 98/8/1
آقای دکتر حسین نوروززاده 98/7/1
خانم زهرا مشکبار 98/7/1
خانم عصمت یزدی زاده 98/7/1
خانم جمیله مصحفی 98/6/1
آقای سروش برهانی 98/6/1
آقای جواد سفیدگر خبیصی 98/6/1 
خانم اطهری دادگی 98/5/1
خانم مینا رستگار98/5/1
خانم طاهر کوتاه زاده98/4/1
آقای محمدلولویی98/4/1
آقای روح الله گنجعلی98/4/1
آقای سیدضیا میرتاج الدینی 98/4/1
خانم منیژه رشیدی 98/4/1
آقای عطاالله کارور 98/3/11
اقای سیدکریم حسینی 98/3/1
آقای مهدی غلامحسین نژاد98/2/1