بازنشستگان 1401

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع استخدام

تاریخ

 

1

عزت اله

مرادی

عضو رسمی

1401/3/11

 

2

شیرین

منصوری

عضو رسمی

1401/3/26

 

3

زهرا

عباس زاده

عضو رسمی

1401/3/31

 

4

میترا

اسلامی

عضو رسمی

1401/4/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع استخدام

تاریخ

 

1

عباس

رضایی

 

هیأت علمی رسمی

20/4/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی بازنشستگان سال 1394 (فایل WORD)

اسامی بازنشستگان سال 1393 (فایل WORD)

اسامی باز نشستگان سال1395 ( فایل WORD )

اسامی باز نشستگان سال1396 (فایل word) 

اسامی بازنشستگان سال1397 (فایل word)

اسامی بازنشستگان سال1398(فایل word)

اسامی بازنشستگان سال 1399(فایل word)

اسامی بازنشستگان سال1400(word)