انتصابات سال1401

 

       
  انتصاب  آقای دکتر بابائی-عضو کمیته بهره وری و درآمدزایی 1402/04/12  
  انتصاب اقای دکتر جلائی-نایب رئیس کمیته بهره وری و درآمدزایی 1402/04/12  
  انتصاب  آقای دکتر امیرطاهری افشار-سرپرست پژوهشکده مکتب حاج قاسم سلیمانی 1402/04/04  
  انتصاب  آقای دکتر دره زرشکی - سرپرست گروه پژوهشی صنعت، معدن و انرژی پژوهشکده مطالعات جنوب شرق ایران 1402/04/03  
  انتصاب  آقای دکتر امینی زاده-سرپرست بخش حقوق 1402/04/03  
  انتصاب  آقای دکتر محمدی نژاد-رئیس کمیته تحول، آمایش و مأموریت گرایی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
  انتصاب  آقای دکتر جلائی-عضو کمیته تحول، آمایش و مأموریت گرایی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
  انتصاب  آقای دکتر آبشناس-عضو کمیته تحول، آمایش و مأموریت گرایی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
  انتصاب آقای دکتر صاحب-عضو کمیته تحول، آمایش و مأموریت گرایی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
  انتصاب دکتر برخورداری-عضو کمیته تحول، آمایش و مأموریت گرائی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
  انتصاب آقای دکتر حسن زاده-عضو کمیته تحول، آمایش و مأموریت گرایی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
   انتصاب  آقای دکتر بابائی-عضو کمیته تحول آمایش و مأموریت گرایی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
   انتصاب  خانم دکتر مغفوری-عضو کمیته تحول آمایش و مأموریت گرایی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
   انتصاب  آقای دکتر غلامرضا شریفی-عضو کمیته تحول، آمایش و مأموریت گرایی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
   انتصاب  خانم حری-عضو کمیته تحول، آمایش و مأموریت گرایی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
   انتصاب خانم مریم حسینی-عضو کمیته تحول، آمایش و مأموریت گرایی آموزشی دانشگاه 1402/03/30  
   انتصاب آقای دکتر محمدی نژاد-سرپرست پژوهشگاه افضلی پور 1402/03/27  
   انتصاب خانم دکتر روح پرور-رئیس بخش زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1402/03/21  
   انتصاب  آقای دکتر حاتمی-عضو شورای سلامت و سبک زندگی 1402/03/17  
   انتصاب خانم دکتر آناهیتا تاشک-عضو شورای سلامت و سبک زندگی 1402/03/17  
  انتصاب خانم مهسا شفیعی- عضو شورای سلامت و سبک زندگی 1402/03/17  
  ابقای انتصاب آقای دکتر توحیدی-رئیس بخش معارف اسلامی دانشگاه 1402/03/10  
  انتصاب آقای دکتر سلیمانی نژاد-رئیس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1402/03/10  
  انتصاب  آقای دکتر وحید میرزایی-سرپرست آزمایشگاه پژوهشی کاربرد فناوری هسته ای و فیزیک در علوم کشاورزی و زیستی 1402/03/06  
  انتصاب  آقای دکتر ناصراسدی- معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی معدن زرند 1402/03/06  
  انتصاب آقای دکتر امیرطاهری افشار-معاون دانشکده حقوق و الهیات 1402/03/06  
  انتصاب آقای دکتر قربانی-مشاور رئیس دانشگاه در ایجاد و توسعه دانشکده های نیازمحور به ویژه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 1402/02/30  
  انتصاب آقای دکتر احمدی پور-معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم 1402/02/17  
  انتصاب  آقای دکتر مطهری نژاد-دبیر علمی کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی 1402/02/09  
  انتصاب آقای دکتر بابائی-دبیر اجرایی هجدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی 1402/02/09  
  انتصاب  آقای دکتر گلچین-مدیرمسئول نشریه veterinary and comparative 1402/02/06  
   انتصاب آقای دکتر بهمنی-رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی جنوب شرق ایران 1402/02/06  
  انتصاب خانم دکتر پورقاسمیان-سرپرست گروه پژوهشی کشت و فرآوری زعفران و گل محمدی 1402/02/06  
  انتصاب  آقای دکتر بهنام شفیعی-سرپرست گروه پژوهشی زمین شناسی اقتصادی، اکتشاف و ژئومتالورژی ذخایر معدنی جنوب شرق ایران 1402/01/30  
  انتصاب  آقای دکتر ذونعمت-رئیس شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر 1402/01/30  
  انتصاب آقای دکتر ذونعمت-معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی 1402/01/27  
  انتصاب آقای دکتر زارع- معاون اجرایی و پشتیبانی دانشکده کشاورزی 1402/01/27  
  انتصاب خانم دکتر عزیزی-معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی 1402/01/27  
  انتصاب  آقای دکتر ایمانی-معاون اجرایی و پشتیبانی دانشکده دامپزشکی 1402/01/27  
  انتصاب آقای دکتر مظفری-رئیس دانشکده دامپزشکی 1402/01/27  
  انتصاب  آقای دکتر افشارمنش-رئیس دانشکده کشاورزی 1402/01/27  
  انتصاب  آقای دکتر حاجی محمدی فریمانی-رئیس بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی 1402/01/22  
  انتصاب آقای دکتر شریفی-رئیس بخش بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده کشاورزی 1402/01/22  
  انتصاب  آقای دکتر خوارزمی- رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1402/01/21  
  انتصاب  آقای دکتر سالمی-عضو کمیته تخصصی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی شورای دانشگاه 1402/01/16  
  انتصاب  آقای دکتر علیرضا سعیدی-معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 1402/01/07  
  انتصاب  خانم دکتر جیحون تبار-رئیس بخش علوم اقتصادی مجتمع آموزش عالی بافت 1402/01/07  
  انتصاب خانم صالحی-رئیس بخش حسابداری مجتمع آموزش عالی بافت 1402/01/07  
  انتصاب آقای دکتر محمدی نژاد-رئیس همایش ملی به نژادی گیاهان داروئی 1402/01/07  
  انتصاب  خانم صدیقه میرزایی -عضو کمیته بهره وری و درآمدزایی دانشگاه 1402/01/07  
       

 

انتصابات سال 1401

انتصابات سال 1400

انتصابات 99

انتصابات 98

انتصابات 97

انتصابات 96
 

1402/6/27