انتصابات سال99

   
انتصاب آقای دکتر علیرضا مهدی زاده به عنوان رئیس بخش نقاشی دانشکده هنر و معماری صبا 99/8/24
انتصاب آقای دکتر کامبیزافروز به عنوان مدیر حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات خدمات رایانه‌ای دانشگاه 99/8/24
ابقا انتصاب اقای دکتر علی کاظمی پور به عنوان رئیس بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتان دانشکده کشاورزی 99/8/19
انتصاب اقای دکتر محمدعلی یعقوبی به عنوان رئیس دانشکده ریاضی و رایانه دانشگاه 99/8/12
انتصاب آقای دکتر امیرستاری به عنوان سرپرست بخش بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی 99/8/12
انتصاب آقای دکتر امید آذری به عنوان سرپرست حوزه معاونت آموزشی وپژوهشی دانشکده دامپزشکی 99/8/12
ابقا انتصاب خانم مریم میرزایی به عنوان مدیر بودجه و تشکیلات و تحول اداری دانشگاه 99/8/12
انتصاب آقای دکتر مجتبی برخورداری به عنوان سرپرست گروه امور استعدادهای درخشان دانشگاه 99/8/12
انتصاب آقای دکتر محسن صانعی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  99/7/30
انتصاب آقای دکتر کامبیزافروز به عنوان سرپرست حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات خدمات رایانه‌ای دانشگاه 99/7/29
ابقا انتصاب آقای مهندس امیرعباس نجات غفار به عنوان مدیر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه 99/7/29
ابقا انتصاب آقای دکتر داریوش وثوق به عنوان رئیس زایشگاه و بیمارستان دامپزشکی 99/7/22
انتصاب آقای دکتر علی اصفر مظفری به عنوان معاون اجرایی و پشتیبانی دانشکده دامپزشکی 99/7/22
انتصاب آقای دکتر صادق کریمی به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی  99/7/21
انتصاب خانم دکتر مریم دهستانی به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشکده علوم 99/7/20
انتصاب آقای دکتر مجید فکری به عنوان رئیس بخش علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی 99/6/31
انتصاب آقای دکتر سیدمحمدرضا اسلامی به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 99/6/25
انتصاب آقای دکتر حسین جنیدی به عنوان سرپرست دانشکده دامپزشکی دانشگاه 99/5/27
انتصاب آقای دکتر عباس مرادیان به عنوان سرپرست دانشکده علوم دانشگاه 99/5/26
انتصاب آقای دکتر مرادیاری دهنوی به عنوان سرپرست  گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات 99/8/22
انتصاب آقای دکتر کامبیز افروز به عنوان سرپرست گروه امور استعدادهای درخشان دانشگاه 99/5/20
ابقا انتصاب آقای دکتر حسن سلاجقه به عنوان رئیس دانشکده هنر و معماری صبا دانشگاه 99/5/20
انتصاب خانم دکتر اعظم ایوبی به عنوان رئیس بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی 99/5/12
انتصاب آقای دکترشهرام پورسیدی به عنوان سرپرست دانشکده کشاورزی دانشگاه 99/5/5
انتصاب آقای دکتر زین العابدین صادقی گوغری به عنوان رئیس بخش علوم اقتصادی دانشکده مدیریت 99/5/5
انتصاب آقای دکتر حسین غضنفرپور به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه 99/4/31
انتصاب آقای دکتر مجیدعسکری حصنی به عنوان رئیس بخش زیست شناسی دانشکده علوم 99/4/25
ابقا انتصاب آقای دکتر حسین محبی به عنوان رئیس دانشکده ریاضی و رایانه دانشگاه 99/4/23
ابقا انتصاب آقای دکتر محمدرضا فدائی به عنوان رئیس بخش آموزش ریاضی دانشکده ریاضی و رایانه 99/4/21
انتصاب آقای دکتر مجتبی برخورداری به عنوان رئیس بخش مهندسی برق دانشکده فنی 99/4/7
انتصاب آقای دکتر سیدمسعود حسینی سروری به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی 99/7/4
انتصاب آقای دکتر مجتبی بهمنی رئیس پژوهشکده توسعه دریامحوردانشگاه 99/4/4
انتصاب خانم دکتر مهرانگیزعلی نژاد به عنوان رئیس آزمایشگاه پژوهشی آتما دانشگاه 99/4/4
ابقا انتصاب آقای دکتر عنایت الله شریف پور به عنوان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 99/3/26
انتصاب آقای حسین غضنفرپور به عنوان سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه 99/3/24
انتصاب آقای دکتر مراد یاری دهنوی به عنوان سرپرست بخش علوم تربیتی دانشکده ادبیات 99/3/13
انتصاب آقای مهندس علی رسایی به عنوان سرپرست امور عمومی دانشگاه 99/3/11
انتصاب آقای دکتر سیدمحمدمهدی حسینی به عنوان رئیس بخش ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی  99/2/29
ابقا انتصاب آقای دکتر محمدرضا اسلامی به عنوان دبیرهیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه 99/2/17
ابقا انتصاب آقای دکتر حمید ارجمندکرمانی به عنوان به عنوان مدیر خدمات آموزشی دانشگاه 99/2/9
انتصاب آقای دکتر مهدی گلچین به عنوان رئیس بخش پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی 99/1/30
انتصاب آقای دکتر مهدی افتخاری به عنوان رئیس بخش مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی 99/1/18

 

انتصابات 98

انتصابات 97

انتصابات 96

انتصابات قدیم